ลูกจ้างอุ่นใจ..เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

ลูกจ้างอุ่นใจ..เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

Publish 2018-01-26 16:50:14

.ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทันที ในสถานพยาบาลใดก็ได้
ทั้งรัฐและเอกชน แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีส่งลูกจ้างเข้ารักษา ณ
สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน
ให้นายจ้างนำแบบส่งตัว กท.44
นำไปแสดงต่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา นายจ้าง
ไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะสถานพยาบาลจะเรียกเก็บจากกองทุนเงิ
นทดแทนโดยตรง
- ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน
ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2. กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลแพทย์ที่มีแผนปัจจุบัน
ที่ไม่ได้ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทนได้ทุกแห่ง แต่นายจ้าง
ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
*ทั้งนี้อัตราค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- การเบิกเงินคืน ให้นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
มาเบิกเงินคืนจากกองทุนเงินทดแทนได้ได้ ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่จ่าย

***อย่าลืม! ทุกกรณี นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ
ต้องแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยส่ง แบบ กท.16
และใบรับรองแพทย์ ให้สำนักงานประกันสังคม ภายใน 15 วัน
นับแต่วันทราบเหตุติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน