อธิบดีกรมท้องถิ่นลุยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

อธิบดีกรมท้องถิ่นลุยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

Publish 2017-10-31 14:08:10
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นมอบนโยบายและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้จำนวน 8 สถานี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย (COACH) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ (แบบก้าวกระโดด) 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า แนวคิดก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบความสามารถในการดำเนินงานด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถประเมินตนเองและนำผลมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไปได้ จึงขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะคุณครู และบุคลากรทุกท่าน ได้สานต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ และสามารถต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่อยากจะกราบขอบพระคุณคือ ท่านคณาจารย์ของที่นี่ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่สำคัญ คือ ผลเสียของการปิดเทอมที่ทำให้เด็กเล็กเมื่อกลับมาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูญเสียพัฒนาการที่ดี เช่น การทรงตัว ความกล้าในการแสดงออก ซึ่งทางนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมาได้รับทราบข้อมูลแล้ว จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นไม่ต้องมีปิดเทอมตั้งแต่ปีการศึกษานี้ ซึ่งควรค่าแก่การยกย่อง และถ้าปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วจะทำให้ ศพด.หลักร้อยสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้น และจะได้เป็นศูนย์ต้นแบบให้ที่อื่นศึกษาเรียนรู้ต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน