ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีลาออก จำนวน ๑๕ ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีลาออก จำนวน ๑๕ ราย

Publish 2019-05-11 10:53:15


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๕ ราย คือ


๑. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๒. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๓. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 
๔. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๕. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๖. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๗. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๘. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายลักษณ์ วจนานวัช จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๙. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุธี มากบุญ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ๑๐. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๑๑. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๑๒. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๑๓. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๑๔. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุดม คชินทร จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๑๕. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมชาย หาญหิรัญ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

รัฐมนตรีลาออก

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;