Cobra Gold 2019 พร้อมแล้ว! กองทัพไทย-สหรัฐฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฝึกร่วมผสม มีประเทศเข้าร่วม 29 ประเทศ

Cobra Gold 2019 พร้อมแล้ว! กองทัพไทย-สหรัฐฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฝึกร่วมผสม มีประเทศเข้าร่วม 29 ประเทศ

Publish 2019-01-25 10:14:19


 

วันนี้ 25 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพไทย-สหรัฐฯ รวมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 38 มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ

สำหรับในปีนี้เบื้องต้นมีรายงานว่า มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ,สหรัฐอเมริกา ,สิงคโปร์ ,ญี่ปุ่น ,อินโดนีเซีย ,สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ส่วนประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย ขณะที่ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT มีจำนวน 10 ประเทศประกอบด้วย ออสเตรเลีย ,บังกลาเทศ ,แคนาดา ,ฝรั่งเศส ,อังกฤษ ,มองโกเลีย ,เนปาล ,นิวซีแลนด์ ,ฟิลิปปินส์ และฟิจิ ส่วน ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก หรือ COLT จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ,กัมพูชา ,ลาว ,เวียดนาม ,บรูไน ,เมียนมา ,ปากีสถาน ,ศรีลังกา ,อิสราเอล ,เยอรมนี และสวีเดน สำรอง สวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ,พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้งเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 สำหรับแนวความคิดในการฝึกปีนี้เป็นการฝึก Light Year มีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริม ได้แก่

1.การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAEFF Exercise : STAFFEX) ในลักษณะการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา (C2EX) ระหว่างวันที่ 11-21 ก.พ.62 กองทัพบกจัดตั้งกองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ (Multi National Forces : MNF HQs.) ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ

 

2.การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 5-22 ก.พ.62 โดยการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Exercise : AMPHIBEX) ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว จ.ชลบุรี ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 16 ก.พ.62

การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (Non-Combatant Evacuation/Rescue of Japanese Nationals Overseas : NEO/RJNO) ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในวันที่ 17 ก.พ.62

และการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 22 ก.พ.62

การฝึกภาคสนามเพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกควบคุมและสั่งการบนเรือ (Supporting Arms Coordination Center Exercise: SACCEX) จากเรือรบสหรัฐฯ และการฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย ระหว่างชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดฝ่ายสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี ห้วงระหว่างวันที่ 12-21 ก.พ.62
  

3.โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 21 ก.พ.62 โครงการก่อสร้าง (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในพื้นที่ ทภ.1 และ ทภ.3 จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กองทัพไทย) โดย ไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น 2.โรงเรียนวัดตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (กองทัพอากาศ) โดย ไทย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย 3.โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (นาวิกโยธิน) โดย ไทย สหรัฐฯ อินเดีย 4.โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (กองทัพเรือ) โดย ไทย สหรัฐฯ จีน เกาหลี 5.โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อ.เมือง จ.ตาก (กองทัพไทย) โดย ไทย สหรัฐฯ มาเลเซีย 6.โรงเรียนเกาะอ้ายด้วน อ.เมือง จ.ตาก (กองทัพบก) โดย ไทย สหรัฐฯ และสิงคโปร์

การฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR Exercise) ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ. ประกอบด้วย การฝึกให้ความรู้ด้านวิชาการและการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย) ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.62 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีขอบเขตการฝึกเป็นสถานี ประกอบด้วย สถานีอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยเน้นในกรณีพื้นที่ชุมชนถูกตัดขาด (Isolated Area) โดย ไทย, สหรัฐฯ, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และจีน สถานีโรงพยาบาลสนาม (ระดับ 1) โดยไทย, สหรัฐฯ, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, จีน และการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย ทั้งทางบกและทางอากาศโดย ไทย, จีน และองค์กรภาคประชาสังคม

การสัมมนาทางการแพทย์ (MED SYM) ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีหัวข้อการสัมมนาคือ การบรรเทาทุกข์ภาวะวิกฤติในสถานการณ์พิเศษ (Multinational Forces and Medical Rescue in Special Situation) โครงการแพทย์ (MEDCAP) ประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลทั่วไป และการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนในวันส่งมอบอาคารของแต่ละโครงการฯ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยการจัดชุดอนุศาสนาจารย์ของฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ ในห้วงก่อนวันส่งมอบอาคารของ 6 โครงการ และในพื้นที่ฝึก กิจกรรมเสริม การสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Senior Leaders Seminar : SLS) ประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลหรือผู้แทนมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 9 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย