นิด้าโพล เผย ความหวังคนไทยหลังเลือกตั้ง62  ปปช.ส่วนใหญ่เชื่อความเป็นอยู่จะดีขึ้น เกือบ100% ยัน ไปใช้สิทธิ์แน่นอน

"นิด้าโพล" เผย ความหวังคนไทยหลังเลือกตั้ง62 ปปช.ส่วนใหญ่เชื่อความเป็นอยู่จะดีขึ้น เกือบ100% ยัน ไปใช้สิทธิ์แน่นอน

Publish 2019-01-19 14:22:14


วันที่ 19 มกราคม  2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562" สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,253 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ม.ค. 2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบว่า 1.ด้านเศรษฐกิจ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 30.09 รองลงมา ส่งเสริมราคาสินค้าทางการเกษตร ร้อยละ 16.92 และอันดับ 3 มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน - ลดอัตราการว่างงาน ร้อยละ 15.012.ด้านการเมือง 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 นักการเมืองที่เสียสละเพื่อประชาชน มีคุณธรรม ร้อยละ 25.30 รองลงมา ได้นายกที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารประเทศ ร้อยละ 24.42 และอันดับ 3 มีการปฏิรูปการเมือง ปราศจากความขัดแย้ง ร้อยละ 14.45 3.ด้านกฎหมาย 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 43.73 รองลงมา มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง ร้อยละ 25.06 และอันดับ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายมากขึ้น ร้อยละ 18.28

 

4.ด้านเกษตรกรรม 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น ร้อยละ 43.26 รองลงมา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร้อยละ 14.60 และอันดับ 3 ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 13.09 และ 5.ด้านการศึกษา 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 กระจายโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ร้อยละ 29.69 รองลงมา ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 23.78 และอันดับ 3 โครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.55ทั้งนี้ เมื่อถามต่อไปอีกว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรมากที่สุด หลังการเลือกตั้ง 2562 พบว่า 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง อันดับ 1 ประเทศสงบสุขและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร้อยละ 36.79 รองลงมา ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 22.11 และอันดับ 3 ประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 13.88  นอกจากนี้เมื่อถามว่าความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้นหรือไม่ หลังการเลือกตั้ง 2562 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.47 เชื่อว่าน่าจะดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 24.42 เชื่อว่าเหมือนเดิม อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 เชื่อว่าดีขึ้นแน่นอน อันดับ 4 ร้อยละ 5.91 ไม่แน่ใจ มีเพียงร้อยละ 1.75 ที่เชื่อว่าไม่ดีขึ้น และร้อยละ 0.72 เชื่อว่าไม่ดีขึ้นแน่นอน อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 98.08 ยืนยันว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน

 

 

 


  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน