สำนักพระราชวังออกประกาศโปรดเกล้าฯให้มีพระบรมราชาภิเษกในช่วง ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักพระราชวังออกประกาศโปรดเกล้าฯให้มีพระบรมราชาภิเษกในช่วง ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Publish 2019-01-01 12:31:07


ประกาศสำนักพระราชวัง

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อน ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคัมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

 

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามะรัราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
 

 
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่๕ สภาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามมาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค

 


 วันที่ ๖ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะฑูตานุทูต และกงสุล ต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเรียบร้อยนครโดยขบวนพยุหะตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชบุตรสนถวายผ้าพระกฐินปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 


จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ...

 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;