รัฐฯแจก 600บาทต่อเดือน สำหรับเด็กแรกเกิด-ยาวไปถึง 3ขวบ

รัฐฯแจก 600บาทต่อเดือน สำหรับเด็กแรกเกิด-ยาวไปถึง 3ขวบ

Publish 2018-11-20 10:46:04


              นับเป็นเรื่องที่ดี ต้อนรับการผันเปลื่ยนเวียนพุทธราชใหม่ ๒๕๖๒ สำหรับเหล่าบรรดาพ่อๆแม่ๆ เนื่องด้วยรัฐบาลจัดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำและแบ่งเบาภาระให้มารดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย ที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาฯ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 

 

และอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยมีรายได้ครัวเรือนทั้งหมดหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน ๓,000 บาท/คน /เดือน หรือไม่เกิน ๓๖,000 บาท/คน/ปี

 

        นอกจากนี้ เงินอุดหนุนเป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการมีชีวิตอยู่รอดและเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลจะดูแลตามมา เป็นมาตรการให้พ่อแม่นำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มารดาสามารถนำเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และของเล่นที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อีกด้วย

 

 


 

    ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ยังมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาฯ ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการโครงการฯ โดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง ๑ ตุลาฯ ๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๓0 กันยายน ๒๔๔๙ รายละ ๔00 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน) และวันที่ ๒๒ มีนาฯ ๒๕๕๙

 

 


     ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี โดยให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ ๓ ปี (๓๖ เดือน) และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น ๖00 บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาฯ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
    ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาฯ ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไปพิจารณาหาแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ๒ โครงการ

 

คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับพ่อแม่ที่มีรายได้น้อย เพียงเดือนละ ๖00 บาท เนื่องจากทั้ง ๒โครงการมีฐานข้อมูลเดียวกัน กล่าวคือผู้ที่จะได้รับเงิน ๖00 บาทย่อมเป็นผู้มีรายได้น้อยและต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า มีพ่อแม่กว่า ๒๑๑,000 คน ที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรจำนวน ๖00 บาท แต่กลับไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีรายได้น้อยทำให้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ... 

      อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา จึงได้ให้พ่อแม่ไปลงทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาฯ ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่ามีพ่อแม่มาลงทะเบียนเพียง ๖๒,๕๖๕ คน คิดเป็น ๒๙ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดเท่านั้น
เป็นเช่นนั้น รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาให้พ่อแม่ที่ยังไม่มาลงทะเบียนกว่า ๑00,000 คน เพิ่มเติมอีกครั้ง นับแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓0 กันยาฯ ๒๕๖๑ แต่หากพ่อแม่ไม่มาลงทะเบียน หรือให้ข้อมูลยืนยัน ก็จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอีก และยังเป็นการสอบทานมิให้โครงการฯเกิดการรั่วไหลด้วย

 

 

     ทั้งนี้ รัฐฯ จึงขอให้พ่อแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีรายได้น้อย ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในต่างจังหวัดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในทุกจังหวัด หรือโทร ๑๓00 ศูนย์ข่วยเหลือทางสังคม ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;