พระราชกิจจาฯ เด้ง!! 3 บิ๊ก พม.เอี่ยวโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง

พระราชกิจจาฯ เด้ง!! 3 บิ๊ก พม.เอี่ยวโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง

Publish 2018-05-23 12:34:10

    เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 107 (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 85 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย ดังนี้

    1. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง

    2. นายณรงค์ คงคำ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

    3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้วบัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง 3 ราย ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน2561
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

     ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์