รัฐบาล ปัดหาเสียง !!! โครงการไทยนิยมยั่งยืน เริ่มลงพื้นที่ทั่วประเทศ 21 ก.พ.นี้

รัฐบาล ปัดหาเสียง !!! โครงการไทยนิยมยั่งยืน เริ่มลงพื้นที่ทั่วประเทศ 21 ก.พ.นี้

Publish 2018-01-31 09:42:20

เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ...กับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่แก้ปัญหาประชาชนระดับฐานรากทั่วประเทศ  81,064 หมู่บ้าน

 

โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งหมด 7,463ทีม บูรณาการกันทุกกระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน ภาคประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการใน 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนำมาทำคำของบประมาณ / ติดตามความคืบหน้าในขั้นบริหารงาน / ลงปฏิบัติ / และติดตามผลสัมฤทธิ์

 ซึ่งในวันที่ 9 ก.พ. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบแนวทางปฏิบัติ และระหว่างวันที่ 12-19 ก.พ. จะเป็นการชี้แจงให้คณะทำงานนำแนวทางไปทำแผนปฏิบัติการ และชี้แจงแก่คณะทำงานในระดับตำบลซึ่งมี ให้รับทราบกรอบการทำงานที่ชัดเจนของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก่อนที่จะลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. เป็นต้นไป

 

ที่สำคัญคือกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เตรียมเสนอให้นายกฯตัดสินใจเพื่อเดินทางลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกสัปดาห์ทั่วประเทศ ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดด้วย


ขณะที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันโครงการนี้ ไม่ใช่โครงการหาเสียง รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ มีอาชีพทำกิน มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท

โดยหน่วยงานทุกด้านมีความพร้อมในการบูรณาการ อาทิหน่วยความมั่นคงจะร่วมกับทุกกระทรวงนำสัญญาประชาคมลงไปสู่ประชาชน ส่วนกระทรวงการคลังจะดำเนินการต่อเนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีเงื่อนไขว่าใครต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมารับฟังความเห็น จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส่วนเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยมนั้น ต้องเลือกรัฐบาลที่ดีเพื่อได้รัฐบาลและประเทศชาติที่ดี ทั้งนี้ โครงการไทยนิยมยั่งยืนต้องทำต่อเนื่องไป และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดโครงการประชารัฐเป็นหลัก 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย

ติดตามข่าวอื่นๆ