ปชช. เศร้าจิต !! รัฐบาลปราบโกงสุดบู่ - เชื่อเศรษฐกิจต้องดีขึ้น-ค่าเงินบาทแข็งตัว

Publish 2016-01-03 14:06:13

"ดุสิตโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่หวังให้สังคมสงบสุข-เศรษฐกิจต้องดีขึ้น ค่าเงินบาทแข็งตัว - สุดเซ็ง !! แก้ปัญหาปราบโกงไม่สำเร็จ


วันนี้ (3 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2559 จะเป็นปีที่สถานการณ์ต่างๆในบ้านเมืองจะดีขึ้น โดยเฉพาะสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้
         

สิ่งที่คนไทยคาดหวัง ในปี 2559
         

(1.1) ความคาดหวังต่อ "สังคมไทย"
         

ร้อยละ 85.39 เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย
         

ร้อยละ 68.61 มีแต่คนดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
         

ร้อยละ 54.38 ไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่แบ่งชนชั้น ยุติธรรมเท่าเทียม
         

(1.2) ความคาดหวังต่อ "เศรษฐกิจไทย"
         

ร้อยละ 82.85 เศรษฐกิจดีขึ้น มีสภาพคล่อง ค่าเงินบาทแข็ง
         

ร้อยละ 77.37 การท่องเที่ยว การค้าขายลงทุน ส่งออกฟื้นตัว
         

ร้อยละ 63.50 การช่วยเหลือค่าครองชีพ เพิ่มเงินเดือน ขึ้นค่าแรง
         

(1.3) ความคาดหวังต่อ "การเมืองไทย"
         

ร้อยละ 79.20 รัฐบาลเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ไม่แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
         

ร้อยละ 72.99 การเมืองดี สร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย
         

ร้อยละ 55.84 ได้นักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
         

สิ่งใดบ้าง ? ในปี 2559 ที่ประชาชนคิดว่าจะ "สมหวัง"
         

ร้อยละ 76.64 ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า
         

ร้อยละ 70.80 บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
         

ร้อยละ 67.15 ปัญหาต่างๆในบ้านเมืองได้รับการแก้ไข
         

สิ่งใดบ้าง ? ในปี 2559 ที่ประชาชนคิดว่าจะ "ไม่สมหวัง"
         

ร้อยละ 80.94 การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย
         

ร้อยละ 75.91 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
         

ร้อยละ 74.82 การบังคับใช้กฎหมาย การเคารพกฏหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประชาชน