ประกาศราชกิจจาฯปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการ/เดือน !

ประกาศราชกิจจาฯปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการ/เดือน !

Publish 2018-11-28 15:30:35


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 โดยสาระสำคัญ คือ มีการปรับขึ้นสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไม่เกินเดือนละ 2,500-6,000 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 800-4,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับตามตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรกิจการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภา 
ตำแหน่งประเภทบริหาร : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/เดือน 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-6,000 บาท/เดือน  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน  
ตำแหน่งประเภททั่วไป : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน  

 
2. ข้าราชการตุลาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน 
ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน  
ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ได้รับเงินเดือนชั้น 2 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน  
ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ได้รับเงินเดือนชั้น 3 ถึงตำแหน่งประธานศาลฎีกา : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน  

3. ข้าราชการอัยการ 
ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย ถึงตำแหน่งอัยการประจำกอง : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน  
ตำแหน่่งรองอัยการจังหวัด ถึงตำแหน่งอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000           บาท/เดือน  
ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ถึงตำแหน่งอัยการสูงสุด : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน  

 4. ข้าราชการตำรวจ 
ระดับ พ.2 และ ป.1 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500 บาท/เดือน 
ระดับ ป. 2 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-3,000 บาท/เดือน 
ระดับ ป.3 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-4,000 บาท/เดือน 
ระดับ ส.1 ถึง ส.6 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน 

5. ข้าราชการทหาร 
ระดับ พ.2 และ ป.1 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500 บาท/เดือน 
ระดับ ป. 2 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-3,000 บาท/เดือน 
ระดับ ป.3 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-4,000 บาท/เดือน 
ระดับ น.1 ถึง น. 6 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้ช่วย : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-4,000 บาท/เดือน 
คศ. 1 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-4,000 บาท/เดือน 
คศ. 2 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-4,000 บาท/เดือน 
คศ. 3 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-4,000 บาท/เดือน 
คศ. 4 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/เดือน 
คศ. 5 : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน 

7. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา 
อาจารย์ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-5,000 บาท/เดือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-5,000 บาท/เดือน 
รองศาสตราจารย์ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/เดือน 
ศาสตราจารย์ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน 
ตำแหน่งประเภทบริหาร : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-6,000 บาท/เดือน 
ตำแหน่งประเภททั่วไป : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน 

สำหรับการปรับปรุงค่าเช่าบ้านช้าราชการครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภทที่เปลี่ยนไป ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน จึงเห็นควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;