ประกาศราชกิจจาฯกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา!

ประกาศราชกิจจาฯกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา!

Publish 2018-11-20 16:02:15


วันที่ 20 พ.ย.2561 ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 26 – 30 พ.ย. เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกำหนด และวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค. ระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศวันที่ 27 ธ.ค.


 

 โดยบุคคลที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มศึกษา และการสาธารณสุข กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมตามกฎหมาย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์การสาธารณประโยชน์ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม และกลุ่มอื่นๆ

 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร และเอกสารต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดต่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 2,500 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถสมัครเข้ารับเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว และสมัครโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอำเภอเดียว

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน