ประกาศราชกิจจาฯ!แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัด สธ. ๑๐ ราย

ประกาศราชกิจจาฯ!แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัด สธ. ๑๐ ราย

Publish 2018-10-11 19:30:32


วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้

 

 ๑. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒. นายมรุต จิรเศรษฐสิริ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓. นางพรรณพิมล วิปุลากร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

๔. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๖. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 ๗. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๘. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๙. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๑๐. นายไพศาล ดั่นคุ้ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน