ประกาศ! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์

ประกาศ! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์

Publish 2018-09-17 14:40:25


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พล.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์  เป็นนายทหารราชองครักษ์

 

 
ระบุ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นนายทหารราชองครักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 โดยก่อนหน้าเมื่อวันที่ 4 กันยายน2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ พลตำรวจโทฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลโท) และพระราชทานยศพลโท แต่งกายทหารบกเหล่าทหารราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561

 

 

ประวัติของพลโท พลตำรวจโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501 มีชื่อเล่นว่า หมู ทำให้บรรดานักข่าวมักเรียกว่า บิ๊กหมู พลตำรวจโทฐิติราชจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ รศ. ทพญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ 

พลตำรวจโทฐิติราชเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจากนั้นจึงได้ก้าวหน้าในหน้าที่ขึ้นมาตามลำดับ

กระทั่งวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 พลตำรวจโทฐิติราชขณะมียศเป็น พลตำรวจตรี และมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแทน พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและให้พ้นจากราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรงและได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจโท ในวันเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลตำรวจโทฐิติราชให้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนปีเดียวกัน 

จากนั้นในวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้โอนย้ายพลตำรวจโทฐิติราชมาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลโท โดยให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561


 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;