เช็คพิกัด! แม่ลูกอ่อนรีบเลย ลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือน รับเงินเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)

เช็คพิกัด! แม่ลูกอ่อนรีบเลย ลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือน รับเงินเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)

Publish 2018-09-13 14:13:43


วันนี้ (13/09/2561) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้ ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 30 ก.ย.61 

1.อยู่ในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี 

2.มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย) 

3.กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดามารดาที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ 

4.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ 

5.แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 

โดยแม่ลูกอ่อนสามารถลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 ได้ที่ ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 


 สำหรับแม่ลูกอ่อน ที่ทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาของเด็ก

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0 2651 6532

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี