ประกาศราชกิจจาฯ!! พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ประกาศราชกิจจาฯ!! พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

Publish 2018-08-14 11:18:04


เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศจำนวน ๒ ราย

 หน้า ๑ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ นายซูอัด ฟาตาลีเยฟ (Mr. Suad Fataliyev) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

หน้า ๒ ราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ นายโมฮาเมด ซอลิห์ (Mr. Mohamed Salih) อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 นอกจากนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เผยแพร่เอกสารแก้คําผิด ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

(เล่มที่ ๑๐) หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหน้า) คําว่า “นายศักดา พูนผล” ให้แก้เป็น “นายศักดิ์ดา พูนผล”

(เล่มที่ ๑๑) หน้า ๔๕ บรรทัดที่ ๑๖ (แถวหลัง) คําว่า “นายวิชาญ เกตุบุญเหลือ” ให้แก้เป็น “นายวิชาญ เกตุบุญลือ”

หน้า ๔๖ บรรทัดที่ ๒๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางรัชตยา ใจหอม”ให้แก้เป็น “นางรัชตยา ใจหาญ”

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(เล่มที่ ๑๑) หน้า ๕๖ บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายประเสริฐ ปิลมาศ”ให้แก้เป็น “นายประเสริฐ บิลมาศ”

(เล่มที่ ๑๔/๔) หน้า ๖ บรรทัดที่ ๒๑ คําว่า “นายสําสุดดิน มาลินี” ให้แก้เป็น“นายสําซุดดิน มาลินี”

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๒๑๑ บรรทัดที่ ๑๗ (แถวหน้า) คําว่า “นางกัลญา เนติประวัติ”ให้แก้เป็น “นางกัลยา เนติประวัติ”


เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(เล่มที่ ๑๕/๓) หน้า ๑๒๔ 
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหน้า) คําว่า “นายนิกร ทัสสโส” ให้แก้เป็น“นายนิกร ทัสสโร”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหลัง) คําว่า “นายสืบพงศ์ ศรีพงษ์กุล”ให้แก้เป็น “นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล” 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน