ประกาศราชกิจจาฯ!!โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศราชกิจจาฯ!!โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์"

Publish 2018-08-02 14:47:41


วันที่ 1 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

ติดตามข่าวอื่นๆ


;