ประกาศราชกิจจาฯ!!!พระราชทานพระยศทหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์(รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!!พระราชทานพระยศทหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์(รายละเอียด)

Publish 2018-07-24 17:33:02


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันเอกหญิง ให้ ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;