"กสท" จับมือ "ทีโอที" ยกระดับสู้!!! เคลื่อนพลบุกทำเนียบรอบ 2 .. ค้านโอนถ่ายทรัพย์สินเอื้อแผนแปรรูป ปล่อยเอกชนรุกเขมือบรสก.!(มีคลิป)

Publish 2018-03-30 18:11:27

"รัฐต้องรักษาเก็บไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับ คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน มิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และ ป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"อีกประการนึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท TOT จำกัด(มหาชน) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ไม่เห็นด้วยและได้เปิดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจและแสดงความเห็นร่วมกัน ซึ่งผลจากการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งมีมติเป็นเอกฉันท์ คือ ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ทั้งสองบริษัทและคัดค้านการโอนถ่ายสินทรัพย์ไปยังบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพราะถือเป็นการโอนย้ายที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้บริษัทแม่สูนเสียสมรรถนะการให้บริการแก่ประชาชน เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะที่สุดแล้วสินทรัพย์ที่ดีไปอยู่กับบริษัทใหม่และจะโอนให้เอกชนไปในที่สุดทำให้ประชาชนประเทศชาติสูญเสีย เรื่องความมั่นคงด้านโทรคมนาคม เกิดการผูกขาดและประชาชนจะได้รับผลกระทบใช้บริการในราคาที่แพงขึ้น


ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามหลักการบัญญัติของกฎหมายสูงสุดและระบบธรรมาภิบาล และการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์( สรส.) จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลโปรดพิจารณาเพื่อยุติเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแสวงหาแนวทางร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ทั้งส่วนของรัฐบาล ผู้บริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินการให้ได้ข้อยุติบนความเห็นชอบร้องของทุกฝ่ายโดยยึดหลัก การตามรัฐธรรมนูญหลักธรรมาภิบาลและเชื่อมั่นว่าข้อเสนอดังที่กล่าว จะได้รับการพิจารณาจากท่านอย่างเร่งด่วนต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมพงษ์ จิ๊ประยูร

ติดตามข่าวอื่นๆ