มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ต้องขัง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ต้องขัง

Publish 2018-03-12 11:57:46

วันนี้ ( 12 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ต้องขังด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งสภาพร่างกานและจิตใจ ซึ่งได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ให้เกรียติมาเป็นประธานในการมอบสิ่งของใครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ทรงห่วงใยพสนิกรผู้กระทำผิด ทั้งในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ภายใน และการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ ให้ผู้พ้นโทษพร้อมที่จะกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม

 


“ทั้งนี้ ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชกิติยาภา ทรงมีพระดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตความป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และทรงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาที่ผ่านทางโครงการกำลังใจ และโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้หญิงในเรือนจำ ซึ่งนำไปสู่การรับรอบข้อกำหนดสหประชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิง และมาตรการที่ไม่ใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือข้อกำหนดกรุงเทพ (the Bangkok Ryles) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ต้องขังหญิง สำหรับในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ ทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวกและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข จึงทรงน้อมนำแนวทางตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งนำไปสู่โครงการเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียง อันส่งผลให้ผู้พ้นโทษสามรถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ปลอดจากหนี้สิน และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในชุมชน อีกทั้งไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก และในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรวห่วงใยพสนิการผู้กระทำผิด และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์