ประกาศราชกิจจาฯ !! กำหนดอัตราความเร็วของรถในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2561

ประกาศราชกิจจาฯ !! กำหนดอัตราความเร็วของรถในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2561

Publish 2018-02-19 10:03:20

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561ทั้งนี้ระบุรายละเอียดไว้ว่า 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 มีสาระสำคัญ สรุปว่า

ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญ ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถในถนนต่าง ๆ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139(6) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชนและคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 322/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนด อัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนดังต่อไปนี้ ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง, ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน , ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์ ,ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี , ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย ,ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์ , ถนนพระราม 8 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย และถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่กําหนดอัตราความเร็วในกฎกระทรวงไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ 5 บรรดา ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกโดยใช้ข้อบังคับนี้แทน

ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร


 

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิก!

 

 

 

 

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล