“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

Publish 2018-02-14 16:55:27

14 ก.พ. 61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่  สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  ในหัวข้อ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย"  การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กฎ กติกา และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของรัฐบาล โดยกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อกฎหมายในรูปแบบกิจกรรมรถเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่   ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาด้านกฎหมายและการให้บริการด้านกฎหมาย ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ  ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดี เนื่องจากจะทำให้เกิดการสื่อสาร ๒ ทาง 
สามารถรับทราบปัญหาในพื้นที่ต่างๆ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความทุกข์ยาก  เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ การให้บริการของรถเคลื่อนที่ดังกล่าว จะเปิดให้บริการในจังหวัดนำร่อง ๕ ภูมิภาค ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดตัวรถเคลื่อนที่ต่อสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ)
ครั้งที่ ๒ วันที่ 1๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาคกลาง (จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี และอยุธยา)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์)
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
และครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ติดตามข่าวอื่นๆ