เดือดร้อนมากครับ !!!! โซเชียลด่ายับ ไม่มีกรวย ไม่มีป้ายหยุดตรวจ ปล่อยเด็กผู้หญิงสองคน ยืนขอความช่วยเหลือตอนดึกๆ

เดือดร้อนมากครับ !!!! โซเชียลด่ายับ ไม่มีกรวย ไม่มีป้ายหยุดตรวจ ปล่อยเด็กผู้หญิงสองคน ยืนขอความช่วยเหลือตอนดึกๆ

Publish 2018-01-08 13:43:01

ทางเพจ บักบอย ออนเดอะร็อคได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า  ไม่มีกรวยไม่มีป้ายหยุดตรวจครับ จับผู้ใหญ่ไปโรงพัก ปล่อยให้เด็กผู้หญิงสองคนยืนขอความช่อยเหลือตอนดึกๆครับ น้องสาวผมคือหนึ่งในนั้น แบบนี้ก็ได้หรอครับน้า ทางไปนายังมาตั้งจับ เดือดร้อนมากครับ เถียงก็ไม่ได้เพราะไม่รู้กฎหมายเท่าเขา สภ.ดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ระบุว่า  ด่านตามบ้านนอกก็แบบนี้ละครับ หัวหน้าชุดที่เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ก็เป็นผู้หมวดแก่ๆที่เลื่อนยศมาจากนายดาบตามวาระ เรียกรับผลประโยชน์ ชาวบ้านตามบ้านนอกไม่รู้กฎหมายก็ยอมๆจ่าย อย่างตรวจฉี่ม่วง อยากรอดก็จ่ายมา 8 พัน แล้วแต่เคส แล้วคิดดูวันหนึ่งจะได้กี่บาท ,  ตำรวจไทยมัน97.97 % แหละ. ตำรวจหัวควยแบบนี้อย่ามีเลยประเทศไทยอะ. แดกแต่ตังค์ชาวบ้าน. ชาวบ้านแม่งก็หาไปดิเงินอะ. พอได้มาก็เจอไปพวกตำรวจหัวควยรีดตังค์ไป. ถ้าพวกมึงไม่พอแดก ก็ไปเป็นขอทานนู้น อาชีพเสริมของพวกมึง , มีด่านต้องมีระดับสารวัตน พตต.ขึ้นไปนะครับ ตั่งมั่วก็ไม่ได้นะครับ ผิดชัดๆ เลวมากร้องเรียนได้ครับ , ตำรวจไทยมันคิดว่าตัวเองมีอำนาจและก็ไม่ค่อยมีพลเมืองฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนใหญ่คิดว่าแค่โพสต์ขอความเห็นใจแล้วจะได้ความยุติธรรม เพราะคนไทยยอมกินขี้ดีกว่าเป็นความไง , อีกหน่อยแบกจอบถือเสียบ ก็คงจะโดนข้อหาพกพาอาวุธ 


ทั้งนี้ เราจะมาทำความเข้าใจ ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด

1.1 ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ทำการที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหาน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2535) โดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน.แล้วแต่กรณี

1.2 จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที

1.3 จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว

2. การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
2.1 ห้ามมิให้ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถหรือ ทางหลวงเว้นแต่
2.1.1 ด่านตรวจ การจัดตั้งด่านตรวจจะกระทำได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณี
2.1.2 จุดตรวจ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้น ผบก.ขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
2.1.3 การจัดตั้งจุดสกัด จะตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น และจะต้องได้รับอนุมัติาจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้รักษาการแทนขึ้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้น
2.2 ให้เลิกด่านตรวจ จุดตรวจ ที่ตั้งขึ้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และความหมายตามข้อ 1 และ 2 ทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้


3.การปฏิบัติหน้ามี่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด
3.1 การปฏิบัติหน้ามี่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด จะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า และจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3.2 การปฏิบัติในการตรวจค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด
3.3 ที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุด” โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ จะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายการจราจร และในเวลากลางคืนจะต้องให้มีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่าง ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตรก่อนถึงจุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจดังกล่าวนอกจากนั้นให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้ง ผู้บังคับการ โทร……………….”(ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของ ผบก.ไว้ ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร
3.4 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยใกล้เคียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกัน โดยมิให้เกิดการตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัดซ้ำซ้อนอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร ไปมาเป็นอันขาด                                                                                                                                                                                                           

4. การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
4.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มต้น หรือเลิกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือ จุดสกัด ให้รายงานทาง ว. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัดดังกล่าวทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ หรือจุดสกัดดังกล่าว รายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้สั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้า
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ สว. ขึ้นไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ที่มีอยู่ใน (ข้อควมขาดหายไป)


อ้างอิงจาก บักบอย ออนเดอะร็อค  และ  trafficpoliceติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร