ข้าวอร่อยเน๊าะแม่เน๊าะ !?!?! เรื่องเล่าสุดประทับใจจากรพ. แม่-ลูก รอคิวตรวจรักษา... ชาวเน็ตชื่นชมดูแล้วคิดถึงพ่อกับแม่จัง

ข้าวอร่อยเน๊าะแม่เน๊าะ !?!?! เรื่องเล่าสุดประทับใจจากรพ. "แม่-ลูก" รอคิวตรวจรักษา... ชาวเน็ตชื่นชมดูแล้วคิดถึงพ่อกับแม่จัง

Publish 2017-12-05 12:19:02

ม้จะเป็นภาพๆเดียวแต่ก็สามารถส่งต่อความรู้สึกให้กับหลายๆคนได้ ผู้ใช้เฟสบุครายหนึ่งได้โพสต์ภาพ ขณะที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  จากภาพที่เห็นจะเห็นว่ามีคนไข้รอรับการรักษาอยู่จำนวนมาก ซึ่งมีสองแม่ลูก ที่มาทำการต่อคิวเพื่อรักษาและก็ไม่รู้ว่า จะได้รับการรักษาเมื่อไหร่ ภาพคุณยายใส่เสื้่อสีแดง กับคุณลุงใส่เสื้อสีครีม ดูแลซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก 


ในเพจ Kluay Kpp‎     โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า  Kluay Kpp‎YouLike (คลิปเด็ด)

ประทับใจลุงคนนี้มากค่ะ.... ข้าวอร่อยเน๊าะแม่เน๊าะแม่กินเยอะๆนะเดี๋ยวหิวกว่าจะถึงคิวอีกนานเลยลุงดูแลแม่ดีมาก พูดกับแม่เพราะทุกคำ
เห็นแล้วประทับใจเลยเอามาแชร์ค่ะ
 
ขณะเดียวกันได้มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก   ดูแล้วคิดถึงพ่อกับแม่จัง, ป๋าเป็นไอดอลผมเลยครับ ขอนับถือจากใจ   ,คิดถึง พ่อ แม่เลย,ลุงคับวันนี้วันพ่อ หนูขอให้ลุงทีสุขภาพแข็งแรงนะคับลุง

 

 

แนวคิดเรื่องการดูแลพ่อแม่ในทัศนะของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา   พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายไว้ว่าการบำารุงบิดามารดาก็คือ    การระลึกรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อื่นที่มีอยู่เหนือตนเรียกว่า กตัญญุตา(กตัญญู) การพยายามทำาตอบแทนบุญคุณนั้นๆเรียกว่ากตเวทิตา (กตเวที)คนที่รู้บุญคุณเรียกว่าคนกตัญญูคนที่ทำาตอบแทนเรียกว่าคนกตเวทีกตัญญูกตเวทิตาหมายถึงความรู้บุญคุณท่านแล้วทำาตอบให้ปรากฏนี้เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข    คำว่าแม่หรือคำาว่าพ่อในภาษาไทยเราหรือภาษาที่คล้ายกันก็มีอยู่หลายภาษาเรียกแม่ด้วยอักษรหมวดมะและเรียกพ่อด้วยอักษรหมวดปะแม้ภาษาอินเดียก็เรียกแม่ว่ามาตาเรียกพ่อว่าปิตา    คือมะกับปะเหมือนกันมะกับปะเป็นคำาพูดที่เล็งถึงพ่อแม่หลายประเทศหลายชาติและหลายภาษา

เรียกว่าจะแทบทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้ คำาว่ามารดาบิดานี้เป็นคำาที่ต้องสนใจในความหมาย ทำาไมจึงกล่าวคำาว่ามาตาก่อนปิตา คือ ภาษาไทยคำาว่าแม่และพ่อถอดมาจากภาษาบาลี ปัจจุบันนิยมใช้กันว่าพ่อและแม่ คำาว่าแม่เป็นคำาที่มาก่อนคำาว่าพ่อโดยพิจารณา ตามความรู้สึกของทารกหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับทารก ทารกเกี่ยวข้องกับแม่มากจนรู้จักเรียกแม่ก่อนเรียกพ่อ และก็ง่าย สำาหรับปากที่พูดว่าแม่ ง่ายกว่าที่จะเรียกว่าพ่อ ทั้งลูกคนและลูกสัตว์อยู่กับแม่มาตั้งแต่แรกมากกว่าอยู่กับพ่อ แม้สัตว์ในบ้าน เรือนก็มีลักษณะเหมือนกัน สัตว์ในป่าเป็นฝูงเป็นโขลงอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ สัตว์ในน้ำาในอากาศส่วนมากก็จะอยู่กับแม่ คำาว่า แม่จึงมีความหมายแก่ลูกมาก เพราะเหตุนี้คำาว่าแม่จึงขึ้นก่อนคำาว่าพ่อตามคำาว่ามาตาปิตาในภาษาบาล

 

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้อธิบายไว้ว่า การบำารุงบิดามารดาก็คือ คนในสมัยโบราณเขามองเห็น การณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาจึงย้ำาสอนกันมากในเรื่องนี้ และถือว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำาคัญและมีความจำาเป็นแก่ สังคม นักปราชญ์ในอินเดียได้เขียนสอดแทรกความกตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่อง เพื่อสอนใจเยาวชนทางด้านวรรณคดีใน พระพุทธศาสนา ได้แก่ ชาดกต่างๆ เป็นนิทานสอนใจก็แฝงไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่อง เพื่อสอนให้ลูกมีความ กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ ไม่ทำาอะไรให้พ่อแม่ช้ำาใจ เจ็บไข้ดูแลรักษาช่วยเหลือกิจการเมื่อพ่อแม่ ต้องการ ในประเทศจีนปรัชญาเมธี ได้แก่ ขงจื้อ ได้เขียนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความกตัญญูให้ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย สอนให้บุคคลรู้จักเคารพนบนอบนับถือผู้มีพระคุณ ประเพณีของจีน เช่น ตื่นเช้าต้องจัดธูป 3 ดอกไปยืนหน้าบ้านเพื่อไหว้ฟ้าดิน เพื่อระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินและฟ้า

 

 

อ้างอิง เพจ Kluay Kpp‎   และ  พุทธทาสภิกขุ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
HASTAG : ตายาย