ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการข้าราชการพลเรือน ๗ ราย (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการข้าราชการพลเรือน ๗ ราย (รายละเอียด)

Publish 2017-10-10 19:49:54

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน จํานวน ๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากกรรมการข้าราชการพลเรือนดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนด ตามวาระแล้ว และสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนชุดใหม่จํานวน ๗ ราย ดังนี้๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๒. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
๓. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
๔. คุณพรทิพย์ จาละ
๕. นายสมภพ อมาตยกุล
๖. นายสีมา สีมานันท์
๗. นายอําพน กิตติอําพน


และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว 
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน