ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต" เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (รายละเอียด)

Publish 2017-10-10 19:47:51

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน