ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี ๖๐ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี ๖๐ (รายละเอียด)

Publish 2017-10-07 13:57:00

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การจัดตั้ง  การบริหารงาน  และการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งมีมาตรการกํากับให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงํา หรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้
 


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ