ตอบด่วนๆ !!! "ทนายสงกานต์" ขอพลังชาวไทยส่งเสียงมา อย่ารอช้า.....กระบวนการยุติธรรมต้องปฏิรูป !

Publish 2017-10-06 12:58:53

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 บนเฟซบุ๊กของทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ได้โพสต์ข้อความระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ขอเชิญชวนปชช.แสดงความเห็นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด่วน!!!
..ตามที่ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทางด้านต่างๆเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม2560ที่ผ่านมา(ความทราบแล้วนั้น)
..คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจึงใคร่ขอเปิดรับฟังความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากประชาชนทั่วราชอาณาจักร!!!
"...เกี่ยวกับทางด้านกระบวนการยุติธรรมที่ท่านหรือประชาชนอยากจะเห็นการปฏิรูปดังนี้.."
1.พนักงานสอบสวน (ตำรวจ)
2.พนักงานฝ่ายปกครอง
3.อัยการ
4.ศาล
5.ราชฑัณฑ์
6.บังคับคดี
7.ทนายความ
และอื่นๆ
ดังนั้น สิ่งที่ท่านๆหรือประชาชนคนไทยอยากจะเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับการปฏิรูปทางด้านกระบวนการยุติธรรมในความเห็นส่วนตัวของท่านนั้นเป็นอย่างไร?!!!
.ทุกๆท่านสามารถส่งความเห็นของตนมาได้โดยส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรด่วน!!!!
ส่งมาที่ ..
"..ตู้ปณ.33 รัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม.10400..."
"ขอเรียนว่าทุกๆความเห็นล้วนมีคุณค่าสำหรับการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น"!!!
ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ..อย่าลืม"กดติดตามเพจ" และ" กดติดดาว"เพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอย่างฉับไวทันเหตุการณ์!!
แชร์ๆๆ


โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์และครม.ได้เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 125 คน จากทั้งหมด 165 คน จากบุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตทหาร อดีตข้าราชการ อดีตองค์กรอิสระ นักธุรกิจ นักวิชการ สื่อ ฯลฯ   เพื่อไปทำหน้าที่เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศใน 11 ด้าน โดยทั้งหมดจะมีระยะเวลาในการดำรงค์ตำแหน่ง 5 ปี   อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้ง 11 คณะจะใช้เวลาในการรวบรวมแนวทางปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านเป็นเวลา 8 เดือน คาดว่าจะเสนอผลสรุปของแนวทางการปฏิรูประเทศได้ในเดือนเมษายน 2561  

ทางด้านพล.ท.สรรเสริญ แก้งกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมเห็นรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ ประกอบด้วย 

1.ด้านการเมือง 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน, นายธีระภัทร์ เสรีรังสรรค์, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์, นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก, พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย, นางนรรัตน์ พิมเสน, นายวันชัย สอนศิริ นางฐะปานีย์ และ อาจารวงศ์ นายรวี ประจวบเหมาะ

2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

นายกฤษดา บุญราช เป็นประธาน, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์, นายบัณฑูร ล่ำซำ, นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์, นายวิบูลย์ สงวนพงศ์, นางเบญจวรรณ สร่างนิทร, พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ, นายถวิล เปลี่ยนศรี, นายกานต์ ตระกูลฮุน, นายอาศิส อัญญะโพธิ์, นายประหยัด พวงจำปา และ นายสุรพงษ์ มาลี

3.ด้านกฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ ประธาน, นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ, นายนันทวัฒน์ บรมานันท์, นางสุดา วิศรุตพิชญ์, นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์, นายประภาศ คงเอียด, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ และ นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์

4.ด้านกระบวนการยุติธรรม

นายอัชพร จารุจินดา ประธาน, คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายสราวุธ เบญจกุล, นายวันชัย รุจนวงศ์, ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร, นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์, พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน, นายตระกูล วินิจนัยภาค, พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ และ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์

5.ด้านเศรษฐกิจ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธาน, นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช, นายณัฐพน จาตุศรีพิทักษ์, นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล, นายสว่างธรรม เลาหทัย, นายชาติศิริ โสภณพนิช, นายสมชาย หาญหิรัญ และ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
นายรอยล จิตดอน ประธาน, นายบัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์, นายขวัญชัย ดวงสถาพร, นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, นายสัญชัย เกตุวรชัย, นายพาวินญญ์ เถลิงศรี, นพ.ชูชัย ศุภวงศ์, พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ, นายธีรพัฒน์ ประยูรสิทธิ และ นางสาวลดาวัลย์ คำภา

7.ด้านสาธารณสุข
 
นพ.เสรี ตู้จินดา ประธาน, นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย, นายสมชัย จิตสุชน, นายพาณิชย์ เจริญเผ่า, นพ.พลเดช ปิ่นประทีป, นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล, นพ.โสภณ เมฆธน, นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

8.ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายจิระชัย มูลทองโร่ย ประธาน, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร, นายธงชัย ณ นคร, นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์, นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด, ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์, นายเสรี วงษ์มณฑา, นางกนกทิพย์ รัชตะนันท์, นายสุทธิชัย หยุ่น, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ และ นางปาริชาต สถาปิตานนท์

9.ด้านสังคม

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธาน, นพ.อำพน จิดาวัฒนะ, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, นายต่อพงศ์ เสลานนท์, นายวิเชียร ชวลิต, นายวินัย ดะห์ลัน, นายอโนทัย ฤทธิปัญญาวงศ์, นายสมเดช นิลพันธุ์, นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์, พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล, นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ, นายไมตรี อินทุสุต และ นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ

10.ด้านพลังงาน

นายพรชัย รุจิประภา ประธาน, นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ, นายมนูญ ศิริวรรณ, นายดุสิต เครืองาม, นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์, นายดนุชา พิชยนันท์ และ นายกวิน ทังสุพานิช

และ 11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน, นายกล้าณรค์ จันทร์ทิก, พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป, นายเจษฎ์ โทณะวณิก, นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต, นายมานะ นิมิตรมงคล, นายวิชา มหาคุณ, นายวิชัย อัศรัสกร, พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์, นายอนุสิษฐ คุณากร, นายอุทิศ ขาวเธียร และ นายประยงค์ ปรียาจิตต์

 

 

อ้างอิง สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล