ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ ๒ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ ๒ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง (รายละเอียด)

Publish 2017-10-03 17:29:56

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร จํานวน ๒ ราย ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้๑. นาวาอากาศโท กมลเกียรติ นุ้ยประสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา
 


๒. นาวาอากาศตรี สุวัฒน์ มะกล่ำทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ