ประกาศราชกิจจาฯ!!! คสช. สั่งแต่งตั้ง พรชัย เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! คสช. สั่งแต่งตั้ง "พรชัย" เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รายละเอียด)

Publish 2017-09-25 11:37:15

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไข ปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผล ใช้บังคับอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง และโดยที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงจําเป็นต้องมีผู้รักษาการ แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อมิให้การทําหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินต้องหยุดชะงักลง อันจะกระทบต่อการทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสของการเงินแผ่นดิน ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและประสิทธภาพในการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสอง ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้มีอาวุโสสูงสุดในตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนจนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจในส่วนที่บัญญัติไว้สําหรับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริหารทั่วไปในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและในส่วนที่เป็นอํานาจเฉพาะตัวของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน


ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่มา ratchakitcha


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน