ประกาศราชกิจจาฯ!!! แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.ใหม่ ๑๕ ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.ใหม่ ๑๕ ตำแหน่ง (รายละเอียด)

Publish 2017-09-21 19:49:00

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหนาคณะร ้ ักษาความสงบแห่งชาติ
 ๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๖. พลตํารวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๗. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๘. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๙. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๐. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๑. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๒. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๓. พลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๔. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๑๕. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ข้อ ๓ ให้สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ