ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการพลเรือน ๒๔ ราย (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการพลเรือน ๒๔ ราย (รายละเอียด)

Publish 2017-09-15 18:11:40

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒๔ ราย ดังนี้

๑. นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
๓. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๔. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕. นายธานี ธัญญาโภชน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานกงานปลัดกระทรวง

๖. นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๗. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๘. นายสิทธิชัย ศักดา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา๙. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๑๐. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๑๑. นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๑๒. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
๑๓. นายดลเดช พัฒนรัฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๑๔. นายสมศักดิ์ จังตระกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๑๕. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


๑๗. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘. นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๑๙. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
๒๐. นายพินิจ บุญเลิศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๒๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๒. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๓. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๔. นายสุวิทย์ คําดี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ