ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่ง-เรียกคืนเครื่องราชฯ (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่ง-เรียกคืนเครื่องราชฯ (รายละเอียด)

Publish 2017-09-13 21:15:59

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่ง อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ