“บวชถวายเป็นพระราชกุศล” ในหลวง ร.9 ครม.เห็นชอบ ขรก.-เจ้าหน้าที่รัฐ ลาได้ 15 วัน 16-30 ต.ค. ไม่นับรวมวันลาปกติ

“บวชถวายเป็นพระราชกุศล” ในหลวง ร.9 ครม.เห็นชอบ ขรก.-เจ้าหน้าที่รัฐ ลาได้ 15 วัน 16-30 ต.ค. ไม่นับรวมวันลาปกติ

Publish 2017-09-05 14:52:28

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ดังนี้

1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ  โดยเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา  ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน 

 

 

 2.การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1 ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว  สามารถจะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก 

3.ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ  หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

โดยยังคงได้   สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตร   สำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด  ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่พลาย  โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น จังหวัดละ 89 คน รวม 6,853 คน 

 

 


ทั้งนี้ สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งจังหวัดและพศ.จังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม  ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 โดยไม่รวมวันเตรียมการ 
  
แนวทางดำเนินการ มีดังนี้ 1.ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 2.ต้องจัดทำเป็นโครงการมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 3.การจัดพิธีการต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ                       เรียบง่าย ประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันและให้ข้าราชการเป็นต้นแบบแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้สิทธิในการลาอุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  
///////

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร

ติดตามข่าวอื่นๆ