รวมหัวโกงที่วัด ระวังตกนรก!! ‘วิษณุ’ ปฏิเสธ ออกกฎหมายโอนที่ธรณีสงฆ์นิรโทษสนามกอล์ฟอัลไพน์ สวนทางความจริง มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว

Publish 2017-09-05 04:59:24จากกรณีสำนักข่าวทีนิวส์ ได้นำเสนอข่าว ในรายการสด ลึก จริง ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.00-10.00 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไบรท์ ทีวี ช่อง 20

 

 

 

กรณีทางด้าน นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เสนอความเห็นให้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อโอนที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ทำพินัยกรรมยกให้แก่วัด เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จึงเป็นที่มาของการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการาม เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2558 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ได้มีคำสั่งลงวันที่ 4 มี.ค.2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการาม โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างกฎหมายคือ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมีผู้แทนของส่วนราชการอื่นเข้าร่วมในการพิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายด้วย
 


โดยขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ พศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายได้นำร่างกฎหมายเผยแพร่ลงในเว็บไซต์

http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-department/item/1116-7-23-60 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนที่จะมีการตรากฎหมาย ในช่วงระหว่างวันที่ 7-23 ส.ค.2560 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77 ก่อนที่จะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์นี้มีจำนวน 5 มาตรา มีเนื้อหาสำคัญที่บัญญัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามที่ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ โฉนดที่ดินฉบับแรกมีเนื้อที่ราว 730 ไร่ โฉนดฉบับที่สองมีเนื้อที่ราว 194 ไร่ รวมเนื้อที่ราว 924 ไร่ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2533 โดยให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและการดำเนินการใดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งได้กระทำลงภายหลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นของตนเองได้ เพราะนางเนื่อมไม่ได้ยกที่ดินให้มูลนิธิ แต่ยกให้แก่วัด มูลนิธิ มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินได้เพียงในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อมเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิจดทะเบียนโอนที่ดินให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เนื่องจากตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 34 การโอนที่ธรณีสงฆ์จะต้องกระทำโดย พ.ร.บ. จะจดทะเบียนทำนิติกรรมการโอนให้แก่กันเหมือนที่ดินทั่วไปไม่ได้

 

นอกจากนี้ร่างกฎหมายบัญญัติด้วยว่า ให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินและการจัดสรรที่ดินใดๆ ที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ที่ได้ทำภายหลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ให้แก่มูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2533 เป็นต้นมา ตามที่ให้มีผลย้อนหลังดังที่กล่าวไป ให้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายจนถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งจะส่งผลรับรองให้การจดทะเบียนโอนขายที่ดินมรดกจำนวนประมาณ 924 ไร่ ของมูลนิธิให้แก่บริษัททั้ง 2 รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินและการจัดสรรที่ดินใดๆ ที่ทำลงเกี่ยวกับโฉนดที่ดินทั้ง 2 ฉบับ ต่อๆ มาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนายธนกฤตกล่าวด้วยว่า ถึงแม้จะมีความประสงค์ต้องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐอาจต้องเข้าไปรับผิดชอบ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นสมบัติของพระศาสนา จึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง นอกจากจะพิจารณาถึงความเดือดร้อนแล้วจึงควรต้องพิจารณาถึงความสุจริตของผู้รับโอนที่ดินมรดกด้วย เพื่อให้การเยียวยาให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างแท้จริง โดยหากพิจารณาถึงที่ดินที่มูลนิธิจดทะเบียนโอนขายให้แก่บริษัททั้ง 2 แห่งไป มีทั้งส่วนที่นำไปทำเป็นสนามกอล์ฟ และส่วนที่นำไปจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และมีการปลูกบ้านบนที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยแล้ว

 

"ควรพิจารณาด้วยว่า ผู้รับโอนส่วนใดสุจริต ส่วนใดไม่สุจริตในการรับโอนที่ดินของวัดมาเป็นของตน เมื่อเปรียบเทียบกับการเยียวยาความเสียหายผู้รับโอนทุกรายแบบเหมาเข่ง จึงเป็นข้อที่น่านำมาชั่งน้ำหนักพิจารณาประกอบด้วยว่าแนวทางใดจะเหมาะสมและเป็นธรรมมากกว่ากัน นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและมีความรับผิดตามกฎหมายด้วยหรือไม่เพียงใด" นายธนกฤตระบุด้วยว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่กว้างขวางให้ทั่วถึง อย่างรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ จากบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและประชาชน การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 15 วัน แม้จะถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้แล้ว แต่ก็ยังไม่น่าจะเพียงพอ ดังนั้นคงต้องดูกันต่อไปว่ากระทรวงมหาดไทยและ พศ.จะหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อกรณีนี้อย่างไร
  

ล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกระทรวงมหาดไทยและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ซึ่งจะเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่หมู่บ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟอัลไพน์ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เห็นชอบ ว่า ไม่เป็นความจริง ยังไม่ใช่กำลังจะออกกฎหมาย และยังไม่เคยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเข้า สนช.ได้อย่างไร รวมถึงยังไม่เคยไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่การดำเนินการก็ต้องออกเป็นกฎหมายใหม่ เนื่องจากตอนนี้ยังถือเป็นที่ของเอกชน ซึ่งเวลานี้เขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนประมาณ 600 ครัวเรือนได้ ที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้สุจริต ทำอย่างไรให้ได้รับประโยชน์ ซึ่งคิดกันมาหลายรัฐบาลแล้วว่าจะต้องออกด้วยวิธีนั้น แต่เรื่องยังไม่ได้พ้นจากกระทรวงมหาดไทย เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยและ พศ.กำลังหารือกันอยู่

ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่า มีการเสนออยากให้ออกกฎหมายเป็นการเช่าซื้อ นายวิษณุ ตอบว่า ไม่ทราบ เพราะเรื่องยังไม่ได้พ้นมาจากกระทรวงมหาดไทย ตนไม่รู้จะตอบอย่างไรในเรื่องนี้

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า สุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจคือมหาเถรสมาคม (มส.)ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หลายฝ่าย ซึ่งคนที่ดูแลเรื่องนี้ตามกฎหมายคือ มส.และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องคือกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมที่ดิน และ พศ.ในฐานะเป็นกลไกที่จะประสานกับ มส.

 

ในขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง ผอ.พศ.คนใหม่ จะส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ไม่ได้ลำบากหรือเดือดร้อนอะไร
ผู้สื่อข่าวถามว่า ควรมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีหรือไม่ว่ารายใดได้ที่ดินมาโดยสุจริตและไม่สุจริต นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ยินว่าเขากำลังดูกันอยู่ว่าจะตรวจสอบอย่างไร อาจให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า
เว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดีอี(กระทรวงไอซีทีเดิม)และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเผยแพร่ “ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. …” เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น ช่วงวันที่ 7-23 ส.ค.ที่ผ่านมา

 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล