ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ๗๑๘ ราย (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ๗๑๘ ราย (รายละเอียด)

Publish 2017-09-02 16:22:57

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการดังต่อไปนี้๑. พลโท วสันต์ รัญเสวะ เป็น พลเอก
๒. พลโท สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็น พลเอก
๓. พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เป็น พลเอก
๔. พลโท อนุชิต อินทรทัต เป็น พลเอก
๕. พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็น พลเอก
๖. พลโท พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น พลเอก
๗. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ เป็น พลเอก
๘. พลโท ภาณุพล บรรณกิจโศภน เป็น พลเอก
๙. พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร เป็น พลเอก
๑๐. พลโท สวัสดิ์ ทัศนา เป็น พลเอก
๑๑. พลโท ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ เป็น พลเอก
๑๒. พลโท นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน เป็น พลเอก
๑๓. พลโท อภิชาติ อุ่นอ่อน เป็น พลเอก
๑๔. พลโท สุรศักย์ วัยคุณา เป็น พลเอก
๑๕. พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ เป็น พลเอก
๑๖. พลโท อาณัติ เกิดด้วยบุญ เป็น พลเอก
๑๗. พลโท ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ เป็น พลเอก
๑๘. พลโท อํานาจ สมประสงค์ เป็น พลเอก
๑๙. พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน เป็น พลเอก
๒๐. พลโท สุวัจน์ แย้มสงค์ เป็น พลเอก
๒๑. พลโท วิชัย แชจอหอ เป็น พลเอก
๒๒. พลโท นครา สุขประเสริฐ เป็น พลเอก
๒๓. พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เป็น พลเอก
๒๔. พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เป็น พลเอก
๒๕. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค เป็น พลเอก
๒๖. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น พลเอก


๒๗. พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น พลเอก
๒๘. พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง เป็น พลเอก
๒๙. พลโท ศักดา แสงสนิท เป็น พลเอก
๓๐. พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เป็น พลเอก
๓๑. พลโท สถาพร พันธ์กล้า เป็น พลเอก
๓๒. พลโท ประสพชัย กงบุราณ เป็น พลเอก
๓๓. พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เป็น พลเอก
๓๔. พลโท วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน เป็น พลเอก
๓๕. พลโท ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา เป็น พลเอก
๓๖. พลโท ธราธร ใจดี เป็น พลเอก
๓๗. พลโท ชลิต ชุณหรัชพันธุ์ เป็น พลเอก
๓๘. พลโท วรยุทธ ด้วงกลัด เป็น พลเอก
๓๙. พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น พลเอก
๔๐. พลโท วีรชัย อินทุโศภน เป็น พลเอก
๔๑. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็น พลเอก
๔๒. พลโท ชนาธิป บุนนาค เป็น พลเอก
๔๓. พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์ เป็น พลเอก
๔๔. พลโท สรรชัย อจลานนท์ เป็น พลเอก
๔๕. พลโท ธนเดช เหลืองทองคํา เป็น พลเอก
๔๖. พลโท ศักดา เปรุนาวิน เป็น พลเอก
๔๗. พลโท ธนา จารุวัต เป็น พลเอก
๔๘. พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว เป็น พลเอก
๔๙. พลโท เกรียงไกร ไกรลาศ เป็น พลเอก
๕๐. พลโท ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ เป็น พลเอก
๕๑. พลโท รัตนชัย สุวรรณเทศ เป็น พลเอก
๕๒. พลโท สมโภชน์ วังแก้ว เป็น พลเอก
๕๓. พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า เป็น พลเอก
๕๔. พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ เป็น พลเอก
๕๕. พลโท ชินวัฒน์ แม้นเดช เป็น พลเอก
๕๖. พลโท ต่อศักดิ์ สุมะโน เป็น พลเอก
๕๗. พลโท พัฒนา มาตร์มงคล เป็น พลเอก
๕๘. พลโท วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ เป็น พลเอก

อ่านรายชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ