ประกาศราชกิจจาฯ!!! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา (รายละเอียด)

Publish 2017-08-28 19:51:29

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ

ติดตามข่าวอื่นๆ