รู้แล้วรีบแชร์ต่อ!! 10 โรคมะเร็ง ที่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษาฟรี ไม่ต้องจ่ายเอง

Publish 2017-08-26 15:40:36

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากจะให้เป็น เพราะถ้าหากใครเป็นโรคนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงมาก บางคนถึงกับต้องขายบ้าน ขายรถเพื่อทำการรักษาตัว ถ้าใครมีการทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทต่างๆ ก็จะช่วยลดทอนค่าใช้จ่ายในการรักษาได้บ้าง เพราะได้สิทธิจากประกันชีวิตช่วย แต่ถ้าใครไม่มีการทำประกันชีวิต แต่มีสิทธิของประกันสังคมก็สามารถช่วยลดทอนภาระตรงนี้ได้เช่นกัน ซึ่งสิทธิประกันสังคมจะรักษามะเร็งได้ 10 ชนิด ดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556  การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้
1. โรคมะเร็งเต้านม
2. โรคมะเร็งปากมดลูก
3. โรคมะเร็งรังไข่
4. โรคมะเร็งโพรงจมูก
5. โรคมะเร็งปอด
6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
8. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

กรณีหากรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น นอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา หรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อราย ต่อปี

 


สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้

1. สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล  

2. สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ  จะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน  ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในด้านบริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม

3. กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  แล้วสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่สามารถให้การรักษาให้แก่ผู้ประกันตนได้ จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรับการรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย