ประกาศราชกิจจาฯ!!!กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐(รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!!กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐(รายละเอียด)

Publish 2017-08-19 10:14:18

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึงกําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔ ของข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

เรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน“(๑)แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้มีขนาดกว้าง ๑๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๗ เซนติเมตร และเป็นไปตามแบบท้ายข้อกําหนดนี้ แบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งให้มีชุดละ ๔ แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สําหรับการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนี้
 (ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สําหรับให้กับผู้ขับขี่หรือติดไว้ที่รถ
 (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สําหรับส่งให้หน่วยที่มีอํานาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ
คดีจราจรเพื่อทําการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สําหรับมอบให้พนักงานสอบสวน
 (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สําหรับเป็นสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ออกใบสั่ง” 

 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์แนบท้ายข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (๓) และให้ใช้แบบท้ายข้อกําหนดนี้แทน
ข้อ ๕ บรรดาแบบใบสั่งที่จัดพิมพ์ตามข้อ ๔ (๑) ของข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
 


แบบที่ ๑
แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่

 

แบบที่ ๓
แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน