จบในภาพเดียว!! ขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกต่อไป

Publish 2017-08-03 13:39:52

ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการนำระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing System มาใช้บริการประชาชนในการยื่นคำคู่ความผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลที่นำร่องเปิดให้บริการในขณะนี้ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต

 สำหรับข้อกำหนดและประกาศฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอลงทะเบียนไว้ โดยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม
(http://efiling.coj.go.th) และแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับ “ชื่อผู้ใช้” (Username) และ “รหัสผ่าน” (Password) ผ่านทางอีเมล (e-Mail) หรือเอสเอ็มเอส (SMS) ทางมือถือตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งการเข้าใช้ ระบบในแต่ละครั้ง ผู้ยื่นคำขอต้องใช้ Username และ Password รวมทั้งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งไปยังมือถือที่ลงทะเบียนไว้ โดยตาม ข้อ 5 แห่งข้อกำหนดประธานศาลฎีกาฯ นี้ได้กำหนดว่าวิธีการดังกล่าวถือเป็นการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อันสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2551
ทั้งนี้ เอกสารประกอบที่ต้องแนบทางระบบนั้น กฎหมายกำหนดว่าต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้น (อ่านต่อที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/…/det…/file-a-lawsuit-online)

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560*

 


เอกสารดาวน์โหลด

1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560*

2. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์*ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส