ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (รายละเอียด)

Publish 2017-08-02 16:03:12

วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วย ความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๔,๑๑๐ ราย ดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พันโท เกษมศักดิ์ ฤทธิ์มหา เป็น พันเอก
๒. พันโท ประชุม สามสาหร่าย เป็น พันเอก
๓. พันโท ประวิทย์ เพ็งจิตร เป็น พันเอก
๔. พันโท ทรงศักดิ์ สิทธิพงษ์ เป็น พันเอก
๕. พันโท อํานาจ จูกระจ่าง เป็น พันเอก
๖. พันโท สรวิชญ์ เรือขวางเพชร์ เป็น พันเอก
๗. นาวาโท เจริญวุฒิ แก้วอินทร์ เป็น นาวาเอก
๘. นาวาโท วิษุวัตร์ แสนคํา เป็น นาวาเอก
๙. นาวาโท วสันต์ ภู่เงิน เป็น นาวาเอก
๑๐. นาวาโท สมยศ หมอนสุวรรณ์ เป็น นาวาอากาศเอก
๑๑. นาวาโท อดิศร ใจจิตร เป็น นาวาอากาศเอก
๑๒. นาวาโท สมศักดิ์ สว่างสุข เป็น นาวาอากาศเอก
๑๓. พันโทหญิง สุรีรัตน์ สกุลพราหมณ์ เป็น พันเอกหญิง
๑๔. นาวาโทหญิง จวนเพ็ญ แสงนาค เป็น นาวาเอกหญิง
๑๕. นาวาอากาศโทหญิง ลดาวัลย์ บุญไชย เป็น นาวาอากาศเอกหญิง
๑๖. พันตรี สุพจน์ ศรีหอม เป็น พันโท
๑๗. พันตรี ทนงค์ สมประสงค์ เป็น พันโท
๑๘. พันตรีหญิง ชญานิศ รักถิ่นเดิม เป็น พันโทหญิง
๑๙. ร้อยเอก สอาด คําใจ เป็น พันตรี
๒๐. เรือเอก พินิต จันทวงษ์ เป็น นาวาตรี


อ่านรายชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ

ติดตามข่าวอื่นๆ