แล้วคุณล่ะว่าอย่างไร !!! เปิดดูผลโพล ทำอย่างไร? การปฏิรูป"ตำรวจ" จะสำเร็จ ...เกียรติตำรวจของไทย

Publish 2017-07-30 09:41:55

สวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “การปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน ตามที่ คสช. ได้มีการด าเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน คณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ โดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อกำหนด กรอบเวลาทำงานเพื่อปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปต ารวจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
    
 1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
อันดับ 1 ช่วยรักษาเกียรตยิศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของตำรวจไทย 71.77%
อันดับ 2 ควรเร่งดำเนินการ อยากเหน็วงการต ารวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 65.44%
 อันดับ 3 ปัจจุบันภาพลักษณ์ต ารวจไม่ค่อยดี ใช้อำ นาจหน้าที่ในทางมิชอบ  60.95%
 อันดับ 4 ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง ขจัดตำ รวจที่ไมด่ี   53.83%
อันดับ 5 เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระวังการกระทบกระทั่ง ความขัดแย้งภายใน 41.95%2. ประชาชนคดิว่ากระบวนการขั้นตอนในการปฏิรูปต ารวจที่ดา เนินการอยขู่ณะนี้เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ดำเนินการยังช้าอยู่  76.47%  เพราะ  ยังไม่เห็นแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก มีระบบเส้นสาย ฯลฯ  
อันดับ 2 ดำเนินการไดร้วดเรว็ดีแล้ว    23.53%  เพราะ  มีข่าวความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะ เริ่มมีการตื่นตวั เป็นเรื่องที่ คสช. ให้ความสา คัญ ฯลฯ  

 3.  “6 แนวทางปฏิรูปตำรวจ” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด
อันดับ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 80.16%
อันดับ 2 ด้านการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 76.25%
อันดับ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การผลิต และการพัฒนาให้เป็นต ารวจที่ดี 65.70%
อันดับ 4 ด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย 61.21%
อันดับ 5 ด้านโครงสร้างที่เน้น 3 สายหลัก ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ  อ านวยการและสนับสนุน   เทคนิคและต ารวจกองประจ าการ 58.58%
อันดับ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบไอที  2) ระบบการสื่อสาร และ 3) ระบบ CCTV 57.78%


  4. ทำอย่างไร? การปฏิรูปตำรวจ จึงจะสำเร็จ
 อันดับ 1 กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับตำรวจที่กระทำผิด ทุจริต คอรัปชั่น  72.30%
อันดับ 2 มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม แก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง  69.66%
อันดับ 3 มีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุตธิรรม  66.23%
 อันดับ 4 ตำรวจระดับชั้นผู้ใหญต่้องให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจัง 62.01%
อันดับ 5 กระจายอา นาจ ไม่รวมไว้ทศีู่นย์กลาง ป้องกันระบบเสน้สาย 59.89%


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน