โอกาสดีมาแล้ว!! รีบด่วน...กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ จำนวน 88 อัตรา ในสาขาต่อไปนี้ (รายละเอียด)

โอกาสดีมาแล้ว!! รีบด่วน...กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ จำนวน 88 อัตรา ในสาขาต่อไปนี้ (รายละเอียด)

Publish 2017-06-17 06:34:58

วันที่ 24 - 30 มิถุนายน นี้ กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดังนี้

 

 ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน 16 อัตรา ในสาขาวิชาดังนี้
บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/ จำนวน 5 อัตรา
การสอบบัญชี
นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 2 อัตรา
วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
ฟิสิกส์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ จำนวน 1 อัตรา
ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/
เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย)

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน 72 อัตรา ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.2 สาขาบัญชี จำนวน 25 อัตรา
1.3 สาขาช่างก่อสร้าง จำนวน 5 อัตรา
1.4 สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 8 อัตรา
(รับเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา ชาย/หญิง 7 อัตรา)
1.5 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 อัตรา
1.6 สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.7สาขาช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
1.8 สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.9 สาขาช่างสำรวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.10 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ข้อ)
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จำนวน 6 อัตรา
2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์ – คณิต) จำนวน 7 อัตรา
(รับเฉพาะเพศชาย)
2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จำนวน 3 อัตรา

 
จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครตั้งแต่ 20 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person หรือโทร. 0 2475 4671 และ 0 2475 8409

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล