ราชกิจจาฯ !!! เผยแพร่ประกาศ นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต

ราชกิจจาฯ !!! เผยแพร่ประกาศ "นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์" พ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต

Publish 2017-05-25 16:54:28

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพนจากตําแหนงกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับ คัดเลือกเปนกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โดยมี นายจีระศักดิ์ ทอทิพย เปนกรรมการอิสลามประจํา จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลว นั้น จังหวัดภูเก็ตแจงวา นายจีระศักดิ์ ทอทิพย กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนเหตุใหพนจากตําแหนงกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๒๗ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกร ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศวา นายจีระศักดิ์ ทอทิพย กรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต พนจากตําแหนงกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย


 

 

อ้างอิงข้อมูล ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล