ไทยจัดวิสาขบูชาโลกปี 61...ยูเอ็นชู ธรรมสร้างสันติ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 (มีคลิป)

Publish 2017-05-09 14:39:19

             เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดการดังนี้ 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 16.00 น. เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศ ตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกจากนั้นออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 


             วันที่ 10 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน พระบรมมหาราชวัง เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณาพระอุโบสถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ถ้วนสามรอบแล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 

              กองพระราชพิธี กองวัง ฝ่ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมแจ้งว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ดังนั้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และงดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน

 

 

 

              ด้านการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ มีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธาน พร้อมประมุขสงฆ์ พระเถรานุเถระ ผู้นำชาวพุทธจากนานาชาติ นักวิชาการ จำนวน 84 ประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

 

               นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์สำคัญ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ชาวโลกเป็นอันมาก คำสอนของพระองค์ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสมัชชาสห ประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 จึงมีมติรับ รองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก


          
                "ประเทศไทยได้เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนตัวเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตาเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน" นายออมสินกล่าว

 

 

             ด้านนายโตนิโอ กูแตรโรส เลขาธิการสห ประชาชาติ หรือยูเอ็น ส่งสารในพิธีวันวิสาขบูชาโลก ความว่า ขอส่งความปรารถนาดีฉลองวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พวกเราทุกคนมาร่วมรำลึกคำสอน ซึ่งตั้งแต่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเข้ามาสู่โลกนักบวช พระองค์ทรงเห็นถึงความทุกข์ว่า มนุษย์มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา พระองค์ทรงพระกรุณาต่อโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้โลกจะไม่มีสันติภาพได้เลยตราบใดที่ยังมีภัยอันตราย ไม่มีความปลอดภัย ทุกคนยังมีการกีดกันบาดหมางกันอยู่ และไม่มีอนาคตที่ยั่งยืนตราบที่มนุษย์ยังหลงในกิเลส โดยในวันวิสาขบูชานี้ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันฉลองในพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า โดยการแสดงออกถึงความปรารถนาดี และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 


  

            ต่อมาเวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใส ปางมารวิชัย พระพุทธรูปสำคัญของ จ.หนองคาย พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแก่ประมุขสงฆ์จำนวน 25 รูป จากนั้นเสด็จกลับ

 

 

            พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จากนี้จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติในการบำบัดความเครียด ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ที่มีประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคมนี้ รวมถึงจะเสนอบรรจุรายงานทางวิชาการเรื่องสติ สมาธิ และพระไตรปิฎกสากล ไว้ในปฏิญญาที่จะมีการประกาศที่ประเทศศรีลังกาในวันที่ 13 พฤษภาคมด้วย สำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10