ประเทศไทยได้สูญเสียคนสำคัญของชาติอีกหนึ่งคน ... สิ้นแล้ว “ครูพินิจ ฉายสุวรรณ” ศิลปินแห่งชาติ  ปรมาจารย์ทางด้านดนตรีไทย

ประเทศไทยได้สูญเสียคนสำคัญของชาติอีกหนึ่งคน ... สิ้นแล้ว “ครูพินิจ ฉายสุวรรณ” ศิลปินแห่งชาติ ปรมาจารย์ทางด้านดนตรีไทย

Publish 2017-03-26 10:56:35

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เผย ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา ที่ตำบลบ้านขวาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิริรวมอายุ 85 ปี กำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม เวลา 19.30 น. ที่บ้านพักจากนั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพและมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตและค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท
 ประวัติชีวิตและผลงาน ครูพินิจ ฉายสุวรรณ สนใจดนตรีไทยเนื่องจากบิดาจัดหาลิเกมาแสดงในงานโกนจุกของตนเองทําให้สนใจในการบรรเลงของวงปี่พาทย์เป็นพิเศษ จึงเริ่มฝึกตีระนาดเอกมาตั้งแต่นั้น โดยบิดาสร้างเครื่องปี่พาทย์ให้พร้อมกับนําไปฝากกับครูดนตรีไทยหลายคน ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีโอกาสเรียนดนตรีสากลที่กรมศิลปากร ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีโน้ต สากลและการปฏบิัติเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงกลับบ้านเดิมที่พระนครศรีอยุธยา หันไปฝึกเรียน


เพลงปี่พาทย์กับครูทวน ครูเจ๊ก อ่อนละมุน นักดนตรีสองพี่น้องที่มีฝีมือของจังหวัดอ่างทอง ได้แสดงฝีมือตีระนาด จนเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความสามารถเป็นเลิศ ครูทวนจึงนําไปฝากเป็นศิษย์ครูพริ้ง ดนตรีรส ครูระนาดเอกของกรม ศิลปากร จนสามารถเดี่ยวกราวในที่ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นอย่างสูงได้

 


จากนั้นสมัครเป็นศิษย์ครูสอน วงฆ้อง ผู้มีฝีมอทางฆ๊องวงเป็นเลิศจนมีฝมีือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักดนตรีไทยที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งของไทยโดยเฉพาะทางด้านปี่พาทย์และเครื่องสาย นายพินิจสามารถบันทึกได้ทั้งโน้ตไทย โน้ตสากล และโน้ตตัวเลข มีผลงานการประพันธ์เพลงประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นจํานวนมาก เช่น เพลงโหมโรงเสภาเพลงเถา เพลงเดี่ยว เพลงชุดและการที่มความสามารถทั้งด้านการบรรเลง การบันทึกโน้ตสากล โน้ตตัวเลข ทําให้สามารถถ่ายทอดเพลงไทยในเชิงหลักวิชาการได้เป็นอย่างดีได้รับการยอมรับจากนักดนตรีไทยทั่วไปว่า เป็นปรมาจารย์ทางดนตรีไทยคนหนึ่งที่
สร้างสรรค์ผลงานไว้รอบด้าน เป็นอาจารย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล สอนในระดับปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษาและสาขาดนตรีวิทยา ในคราวเกิดอุทกภัยใหญทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเมื่อปลายปี๒๕๕๔ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) พร้อมด้วยข้าราชการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สื่อมวลชน ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือครูพินิจ ฉายสุวรรณ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๙/๔ หมทู่ ี่ ๓ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูที่ไดร้ับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นด้วย

ครูพินิจ ฉายสุวรรณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)ประจำปีพุทธศักราช 2540
****
ที่อยู่ครูพินิจ ฉายสุวรรณ :บ้านเลขที่ ๑๐๙/๔ หมทู่ ี่ ๓ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

 

อ้างอิงประวัติจาก http://www1.culture.go.th/subculture3/images/M_images/VisitHome/krupinit.pdf


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน