สมเด็จพระเทพฯ มีพระราโชวาท แก่บัณฑิต ม.มหาสารคาม ความว่า ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี

สมเด็จพระเทพฯ มีพระราโชวาท แก่บัณฑิต ม.มหาสารคาม ความว่า "ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี"

Publish 2016-12-14 18:44:33

วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีพระราโชวาท ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชี แก่ข้าพเจ้า
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย เรื่องวิชาการนั้นเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็น สาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตฝึกตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน


เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล