เลิกแน่!! พลังงาน สั่งปลดแก๊สโซฮอล์ 91 ออกจากตลาดน้ำมันภายใน 2 ปี

เลิกแน่!! "พลังงาน" สั่งปลดแก๊สโซฮอล์ 91 ออกจากตลาดน้ำมันภายใน 2 ปี

Publish 2016-03-07 11:52:33

             วันนี้ (7 มี.ค. 59) นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 20 ปี (2558-2579) ให้ลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ให้เหลือเพียง 2 ชนิดหลัก คือ แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85 ภายในปี 2579 โดยในระยะแรกจะทยอยลดในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 ให้หายไปจากตลาดภายในปี 2561 ซึ่งจะทำให้เหลือชนิดน้ำมันเพียง 4 ชนิด คือ เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85

             สำหรับที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ทยอยปรับโครงสร้างราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นเครื่องมือ เพื่อทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 มีส่วนต่างราคาที่แคบลง จูงใจให้ลดการเติมแก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เพียง 42 สตางค์/ลิตรเท่านั้น รวมทั้งได้พยายามถ่างส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ E20 กับแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งในขณะนี้มีราคาที่ถูกกว่า 2.19-2.56 บาท/ลิตร

             สำหรับแผนในระยะยาวจะส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากขึ้น เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่จะมีเครื่องยนต์ที่รองรับกับน้ำมันทั้งสองชนิดนี้ โดยปัจจุบันมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ได้รวม 15.2 ล้านลิตร/วัน แต่ในทางปฏิบัติมีการใช้จริงแค่ 4 ล้านลิตร/วันเท่านั้น สะท้อนว่ามีการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 74%

             ทั้งนี้ ในปี 2579 จะเหลือน้ำมันชนิดหลักเพียง 2 ประเภท คือ แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85 ในขณะที่เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 95 จะเป็นน้ำมันประเภทเฉพาะกลุ่ม ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ หากยังมีรถยนต์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ยังสามารถจำหน่ายได้ โดยแผนการลดน้ำมันชนิดหลักจะใช้กลไกของราคามาเป็นเครื่องมือมากกว่าการใช้นโยบายบังคับ