กยท. กำหนดเงื่อนไขโครงการสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ยาง หวังกระตุ้นการใช้งานอย่างต่อเนื่อง!!

"กยท." กำหนดเงื่อนไขโครงการสินเชื่อ "ผลิตภัณฑ์ยาง" หวังกระตุ้นการใช้งานอย่างต่อเนื่อง!!

Publish 2016-03-02 13:31:21

             วันนี้ (2 มี.ค. 59) นายไกรสร นนทเกษม หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5/2559 ได้ทำการพิจารณา โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ ทางด้านการยางแห่งประเทศไทย ได้นำข้อคิดเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา ให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

             ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ทางธนาคารพาณิชย์จะสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับใช้ในการขยายกำลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ รวมถึงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ และเมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี