ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยมาตรการภาษีส่งเสริมลงทุนผ่านกองทรัสต์

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยมาตรการภาษีส่งเสริมลงทุนผ่านกองทรัสต์

Publish 2016-02-25 17:07:26

 

                วันนี้ (25 ก.พ. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 599) พ.ศ. 2559  ความว่า ......

 

 

 

 

 

 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูรายละเอียด